คณะกรรมการ

จักรกฤษณ์ อนันตกุล

Graphic Designer

เดชา & พลอยพรรณ

Thinkk Studio

ธนิษฐ์ วชิรปราการสกุล

MOHO Studio

ผศ.ดร.โชคอนันต์ บุษราคัมภากร

นายกสมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

คุณลักขณา คุณาวิชยานนท์

ผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร


เกณฑ์การตัดสิน

รอบแรก คัดเลือก 10 ทีม

คณะกรรมการตัดสินโดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน
40 คะแนน ความสวยงามของผลงาน
30 คะแนน ความคิดสร้างสรรค์ของแนวคิด
30 คะแนน ผลงานสามารถนําไปพัฒนาให้เกิดขึ้นได้จริง และกระบวนการผลิตก่อให้เกิดขยะน้อยที่สุด

รอบสุดท้าย ชนะเลิศ 3 ทีม

คณะกรรมการตัดสินโดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน
30 คะแนน ความสวยงามของผลงาน
30 คะแนน ความคิดสร้างสรรค์ของแนวคิด
40 คะแนน ผลงานสามารถนําไปพัฒนาให้เกิดขึ้นได้จริง และกระบวนการผลิตก่อให้เกิดขยะน้อยที่สุด