คุณสมบัติ

 • 1.นักเรียน / นักศึกษา / บุคคลท่ัวไป อายุ 18-30 ปี
 • 2.มีทักษะความสามารถ / รักและสนใจงานออกแบบ
 • 3.สมัครเข้าร่วมโครงการ ทีมละ 1-2 คน

กติกาส่งประกวด

รอบแรก คัดเลือก 10 ทีม
 • 1.ผู้สมัครเข้าประกวดต้องเสนอผลงานออกแบบจากกระดาษเหลือใช้ (ภาพผลงาน) และบรรยาย แนวคิด “สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบเพิ่มมูลค่าจากกระดาษเหลือใช้ เพื่อสร้างงาน สร้าง โอกาสและความยั่งยืนให้ผู้พิการ” พร้อมวิธีการผลิต ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ใน หัวข้อ

  (1)ของใช้

  (2)ของแต่งบ้าน

  (3)เครื่องประดับ

 • 2.ในแต่ละทีมสามารถส่งได้ 1 ผลงาน / 1 หัวข้อ
 • 3.ห้ามผู้สมัครนําผลงานหรือแนวคิดส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของบุคคลอื่น หรือละเมิดลิขสิทธิ์ ของผู้อื่น มาส่งเข้าประกวด มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวดทันที
 • 4.แนวคิดและผลงานของผู้สมัครจะต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีของประเทศไทย
 • 5.ดูรายละเอียด และดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ www.wow-design.co
 • 6.ส่งผลงานการออกแบบ พร้อมแนวคิด ส่งใบสมัครรูปแบบไฟล์ PDF และสําเนาบัตรประจําตัว ประชาชนมาที่อีเมล์ E-mail: wowdesignawards@gmail.com

รอบสุดท้าย คัดเลือกชนะเลิศ 3 ทีม
 • 1.10 ทีมที่เข้ารอบ จะได้เข้าร่วมเวิร์คช็อป 1 วัน กับ 3 ท็อปดีไซเนอร์ และนําเสนอผลงานให้คณะ กรรมการ รับคําแนะนําเพื่อปรับปรุงผลงาน และส่งกลับมาภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 และ ประกาศผล 3 ทีมที่ชนะเลิศในวันที่ 15 สิงหาคม 2560

ประเภทรางวัล

รางวัลชนะเลิศ
ของใช้

เงินสด 50,000 บาท

รางวัลชนะเลิศ
ของแต่งบ้าน

เงินสด 50,000 บาท

รางวัลชนะเลิศ
เครื่องประดับ

เงินสด 50,000 บาท

รางวัลชมเชย 10 ทีมที่เข้ารอบ

เงินสด 5,000 บาท ต่อทีม

วิธีการสมัคร

 • 1.กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการสมัคร พร้อมแนบ สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นๆที่ทางราชการออกให้จำนวน 1ชุด/คน
 • 2.ส่งผลงานการออกแบบพร้อมแนวคิด ส่งใบสมัครรูปแบบไฟล์ PDF และเอกสารแนบการสมัครมาท่ี E-mail: wowdesignawards@gmail.com
กติกาส่งเข้าประกวด
แบบฟอร์มการสมัคร
โปสเตอร์โครงการฯ

กำหนดการ

 • “MBK WOW Design Awards 2017: เปลี่ยนขยะ...เป็นอนาคต”

  1 มิถุนายน
 • สิ้นสุดการรับสมัครผลงาน

  15 กรกฎาคม
 • ประกาศผลการคัดเลือก 10 ทีมที่เข้ารอบ

  28 กรกฎาคม
 • 10 ทีมที่เข้ารอบเข้าค่ายฝึกอบรมการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อสังคม พร้อมนําเสนอผลงานกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  5 สิงหาคม
 • ประกาศผล 3 ทีมที่ชนะเลิศในโครงการ
  “MBK WOW Design Awards 2017: เปลี่ยนขยะ...เป็นอนาคต””

  15 สิงหาคม

เงื่อนไขการประกวด

 • 1.ผลงานที่ได้รับรางวัลจะต้องส่งไฟล์ต้นฉบับให้กับโครงการฯ (ในกรณีที่เป็นการออกแบบโดย โปรแกรมการออกแบบ)
 • 2.ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • 3.ผลงานจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวดทันที อย่างไม่มีเงื่อนไข
 • 4.หากผลงานที่ได้รับรางวัลได้นําไปเผยแพร่จนถูกบุคคลอื่นโต้แย้งลิขสิทธิ์ในผลงาน คณะกรรมการจัดการประกวดจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • 5.ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนรางวัลคืนทั้งหมด หากตรวจพบภายหลังว่าผลงานที่นํามาส่งเข้าประกวด และได้รับรางวัลนั้นเป็นผลงานของผู้อื่น
 • 6.ลิขสิทธ์ผลงานการออกแบบที่ชนะเลิศทั้ง 3 ประเภท เป็นของผู้ออกแบบ โดยทางโครงการประกวด ขอสงวนสิทธิ์เป็นเวลา 1 ปี เพื่อผลิต ประชาสัมพันธ์ และจําหน่าย นํารายได้มอบให้กับองค์กรเพื่อสังคม