“เปลี่ยนขยะ...เป็นอนาคต”

MBK GROUP ชวนนักออกแบบร่วมส่งผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์และเครื่องประดับจาก “กระดาษเหลือใช้” ลุ้นเป็น 3 ทีมชนะเลิศ ที่ได้พัฒนาผลงานร่วมกับท็อปดีไซเนอร์เพื่อนำไปผลิตเป็นชิ้นงานเพื่อจำหน่ายและนำรายได้ทั้งหมดมอบให้กับน้องๆ เด็กพิการ

ชิงเงินรางวัลกว่า 200,000 บาท

พร้อมโอกาสร่วมสร้างสรรค์งาน
กับ 3 ดีไซเนอร์มากประสบการณ์

จักรกฤษณ์ อนันตกุล

Graphic Designer

เดชา & พลอยพรรณ

Thinkk Studio

ธนิษฐ์ วชิรปราการสกุล

MOHO Studio

แนวความคิด Gift for Sharing: เปลี่ยนขยะเป็นอนาคต

ทุกๆ ปี ตัวเลขปริมาณขยะเพิ่มรุนแรงขึ้น จากรายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยปี 2559 ประเทศไทยมี ปริมาณขยะมูลฝอยอยู่ที่ 27.06 ล้านตันหรือประมาณ 74,130 ตันต่อวัน และปัญหาหนักปักหมุดอยู่ที่ ชุมชนเมือง เนื่องจากขยะถึงร้อยละ 16 เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร จึงได้เวลาที่เราจะร่วมมือกันเปลี่ยนขยะ ปริมาณมากเหล่านี้ ให้เป็นอนาคตที่ดีของประเทศไทย

จากปัญหาขยะที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง เอ็ม บี เค กรุ๊ป พยายามลดการใช้ทรัพยากรในองค์กร ควบคู่ไปกับการเป็นกระบอกเสียงคอยกระตุ้นเตือนให้ทุกคนในสังคมเล็งเห็นถึงความเลวร้ายจากปัญหาขยะ ล้นเมือง ซึ่งเป็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เอ็ม บี เค กรุ๊ป เชื่อมั่นว่าการนําขยะกลับมาใช้ให้ เกิดประโยชน์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ จะเป็นความยั่งยืนของการแก้ปัญหาในระยะยาว

Gift for Sharing: เปลี่ยนขยะเป็นอนาคต เป็นโครงการที่ตั้งเป้าสร้างคุณค่าให้กับ “ขยะ” ผ่านกระบวนการ ผลิตแบบ Zero-waste โดยดึงนักออกแบบเข้าร่วมคิดและสร้างสรรค์ผลงานผ่านการประกวด MBK WOW DESIGN AWARDS 2017 เพื่อเปลี่ยนขยะไร้ค่าให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีประโยชน์และมีมูลค่า ผลงานที่ ผ่านการตัดสินจากคณะกรรมการจะได้เข้าสู่กระบวนการผลิตโดยกลุ่มผู้พิการ เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้ พวกเขาได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และรายได้ทั้งหมดจากการขายผลิตภัณฑ์จากโครงการประกวดที่ สวยงามเหล่านี้ จะส่งต่อให้แก่เด็กพิการที่ยังคงต้องการความช่วยเหลือ จึงนับเป็นโครงการที่ผู้เข้าร่วมจะ ได้ใช้ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ในการช่วยแก้ปัญหาขยะ ไปพร้อมกันกับการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสใน สังคมอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์

  • 1.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายงานออกแบบ ได้มีส่วนร่วมในการใช้ทักษะ ความรู้ ความคิด สร้างสรรค์และความสามารถในด้านการออกแบบเพื่อแก้ปัญหาขยะ และช่วยเหลือสังคมส่วนรวม
  • 2.เพื่อสร้างสรรค์ผลงานจากขยะให้สวยงามมีคุณค่า และใช้ประโยชน์ได้จริง โดยไม่เกิดขยะ (Zero-waste) ในกระบวนการผลิต
  • 3.เพื่อจุดประกายสังคมให้เห็นว่าขยะไร้ค่าก็สามารถนําไปยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้